OUDERS

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

De medezeggenschapsraad (MR) biedt ouders en teamleden gelegenheid om invloed uit te oefenen op het reilen en zeilen op school. Zo heeft de MR instemmings- en adviesrechten op het terrein van het bestuursbeleid, de ouderbijdrage, de schoolgids en de bevordering van openheid en overleg. De bevoegdheden en taken van de MR staan omschreven in een reglement. De raad bestaat uit drie teamleden en drie ouders. MR-leden worden gekozen voor vier jaar.

De verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen op een school ligt bij de directie. De eindverantwoordelijkheid voor het beleid van de school ligt bij het bestuur van de VCOG. Het schoolbestuur moet echter ieder belangrijk besluit voorleggen aan de GMR (Gemeenschappelijke MR-en van de VCOG). De GMR kan ook ongevraagd haar standpunten kenbaar maken en voorstellen doen aan het bestuur (initiatiefrecht). Onze MR is in de GMR vertegenwoordigd door een ouder en een personeelslid.

digitaal archief

Jaarverslagen, jaarplanning, agenda’s, notulen en wie er in de MR zitting hebben vindt u in ons digitale archief.

contact

Meer weten? U kunt ons bereiken via het mailadres mr.annefrank@vcog.nl.

agenda