ONZE SCHOOL

IDENTITEIT EN STERKE PUNTEN

IDENTITEIT EN VISIE

Onze school is een christelijke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar, met daaraan verbonden een peuterschool voor kinderen vanaf 2,5 jaar.

Het is ons doel om leerlingen op cognitief en sociaal gebied te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden we met name de vakken Taal, Rekenen en Begrijpend Lezen van belang, maar daarnaast werken we natuurlijk ook aan aardrijkskunde, biologie en geschiedenis. Wat betreft het sociale deel besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers. Naast kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen.

Het team heeft in samenwerking met de ouders de visie voor de school vastgesteld. Deze luidt als volgt:

Vanuit een christelijke identiteit een leef- en leeromgeving creëren in onze veranderende maatschappij, waarin ieder kind zich veilig en betrokken voelt en zijn/haar talenten kan ontwikkelen op weg naar een evenwichtig persoon.

Klimaat

We willen een school zijn waar:

 • de kinderen zich in de eerste plaats veilig en geborgen voelen;
  waar respect is voor elkaar;
 • de kinderen zich op hun eigen niveau kunnen ontplooien;
 • een goede sfeer heerst, waarin iedere betrokkene zich thuis voelt en tot zijn/haar recht komt;
 • de kinderen leren welke waarden en normen nodig zijn voor een veilig schoolklimaat;
 • naast de cognitieve vaardigheden ook voldoende aandacht is voor creatieve en culturele aspecten.

WAAR WE GOED IN ZIJN

 • Wij geven onderwijs op maat, met aandacht voor zowel zwakkere leerlingen als voor meer- en hoogbegaafde leerlingen;
 • Positieve Citoresultaten;
 • Verkeersluwe ligging, met twee schoolpleinen met rijke speelomgeving en voetbalkooi;
 • Samenwerking met peuterschool De Smurf (COP/KIds First), waardoor bijvoorbeeld de aansluiting peuters-kleuters goed op elkaar wordt afgestemd. De Smurf zit samen met de school onder één dak;
 • BSO Kruimeltje. Een vestiging van eze buitenschoolse opvang bevindt zich sinds januari 2016 in de school. Kinderen  die naar andere buitenschoolse opvanginstellingen gaan, worden opgehaald door de begeleidsters.
 • Onder één dak met de bibliotheek (korte lijn voor leesbevorderen);
 • Ons team bestaat uit gemotiveerd, enthousiast en bekwaam personeel (naast reguliere leerkrachten twee taalspecialisten, een gedragsspecialist, twee onderwijsbegeleiders, vakdocent gym, conciërge);
 • Door veel aandacht voor weerbaarheid en aanpak pestgedrag (o.a. Vreedzame school, Sociale Vaardigheidstraining en No-Blame methode) is er een goed pedagogisch klimaat aanwezig. Tevens is er een gedragsspecialist binnen ons team;
 • Onder één dak met peuterspeelzaal De Smurf met intensieve samenwerking (eerder proefdraaien in kleuterklas in overleg mogelijk);
 • Onze school is een Vensterschool. We doen mee aan naschoolse activiteiten en ontwikkeling van talenten van onze leerlingen;
 • Meegaan met nieuwe ontwikkelingen in onderwijs (bv. tablet-/chormebookgebruik in de klas, computeronderwijs, Engelse les, talentenonderwijs);
 • Jaarlijkse terugkerende organisatie van veel activiteiten: (Meesters- en juffendag, Kinderboekenweek, Sint Maarten, Sinterklaas- en Kerstviering, Voorleesontbijt, deelname internationale W4Kangoeroe reken- en wiskundewedstrijd, Paasontbijt, Koningsspelen, Sportdag, Schoolreisje, Kamp groep 8, Modderdag kleuters, feestelijke afsluiting schooljaar);
 • Veel Projectmatige activiteiten per klas of voor de hele school (bv. uitvindersproject en circusvoorstelling kleuters, schip Ahoy, kleutertuintjes, schooltuintjes groep 6).

Avondvierdaagse

agenda